สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)https://www.thanyaburi.go.thสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีth-THTue, 21 Mar 2023 16:35:26 +0000Copyright thanyaburi.go.thโลโก้https://tcat-bucket-for-test.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/images/logo/60d93f7104031.pnghttps://www.thanyaburi.go.thแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/174?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566---2570)-แก้ไข-ครั้งที่-1-2566Mon, 27 Feb 2023 11:28:20 +0000สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/article/173?slug=สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนThu, 23 Feb 2023 14:38:21 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตืม ครั้งที่ 1 /2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/172?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566-2570)-เพิ่มเตืม-ครั้งที่-1-2566Thu, 23 Feb 2023 13:55:44 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/171?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566-2570)-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-1-2566Thu, 23 Feb 2023 13:54:01 +0000คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน กองการศึกษาhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/170?slug=คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน-กองการศึกษาThu, 23 Feb 2023 10:13:49 +0000คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/169?slug=คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมWed, 22 Feb 2023 16:17:07 +0000ระเบียบที่เกี่ยวขัองกับการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งหมดhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/168?slug=ระเบียบที่เกี่ยวขัองกับการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งหมดWed, 22 Feb 2023 16:01:12 +0000ผังกระบวนการออกใบอนุญาต, ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/167?slug=ผังกระบวนการออกใบอนุญาต,-ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตWed, 22 Feb 2023 15:57:00 +0000เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/165?slug=เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติWed, 22 Feb 2023 15:34:00 +0000คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/164?slug=คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบWed, 22 Feb 2023 15:13:16 +0000ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/163?slug=ประกาศ-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลธัญบุรีWed, 22 Feb 2023 15:02:19 +0000รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/6Tue, 17 Jan 2023 15:01:05 +0000แผนป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี 2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/157?slug=แผนป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลธัญบุรี-2565Tue, 17 Jan 2023 14:07:02 +0000แผนป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี 2566 รอบ 12 เดือน รอรายงานhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/156?slug=แผนป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลธัญบุรี-2566-รอบ-12-เดือน-รอรายงานTue, 17 Jan 2023 14:00:55 +0000แผนป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี 2566 รอบ 6 เดือน รอรายงานhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/155?slug=แผนป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลธัญบุรี-2566-รอบ-6-เดือน-รอรายงานTue, 17 Jan 2023 14:00:05 +0000คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/154?slug=คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตTue, 17 Jan 2023 11:15:25 +0000ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/153?slug=ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปีTue, 17 Jan 2023 11:14:52 +0000รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/152?slug=รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-เทศบาลตำบลธัญบุรี-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565Tue, 17 Jan 2023 09:49:05 +0000แผนการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปี 2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/151?slug=แผนการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลธัญบุรี-ประจำปี-2566Mon, 16 Jan 2023 16:06:22 +0000นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/150?slug=นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปี-2564-2566Mon, 16 Jan 2023 16:00:12 +0000แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/148?slug=แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566Mon, 16 Jan 2023 14:50:08 +0000สรุปแผนงานประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1)https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/146?slug=สรุปแผนงานประจำปี-2566-(ไตรมาสที่-1)Tue, 27 Dec 2022 15:46:40 +0000รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/144?slug=รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการThu, 08 Dec 2022 15:00:25 +0000แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์https://thanyaburi.go.th/contact/complaintTue, 22 Nov 2022 11:09:00 +0000อำนาจหน้าที่https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/140?slug=อำนาจหน้าที่Wed, 16 Nov 2022 14:20:51 +0000แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/139?slug=แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566Wed, 16 Nov 2022 11:01:12 +0000ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม คำถามที่พบบ่อยhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/article/138?slug=ร้องเรียนร้องทุกข์-ติดต่อสอบถาม-คำถามที่พบบ่อยTue, 15 Nov 2022 11:00:46 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/137?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566---2570)-เพิ่มเติม-ครั้งที่-4-2565Mon, 17 Oct 2022 10:43:32 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/136?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566---2570)-เปลี่ยนแปลง-ครั้งที่-2-2565Mon, 17 Oct 2022 10:42:43 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/135?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566---2570)-เพิ่มเติม-ครั้งที่-3-2565Mon, 17 Oct 2022 10:41:43 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2565 https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/134?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566---2570)-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2-2565Mon, 17 Oct 2022 10:40:41 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 1-2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/133?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566--2570)-เปลี่ยนเเปลง-ครั้งที่-1-2565Mon, 17 Oct 2022 10:39:15 +0000แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เเก้ไข ครั้งที่ 1-2565 https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/132?slug=แผนพัฒนาท้องถิ่น-(พ.ศ.-2566---2570)-เเก้ไข-ครั้งที่-1-2565Mon, 17 Oct 2022 10:36:56 +0000ประกาศราคากลางhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/3Tue, 11 Oct 2022 15:30:20 +0000ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/2Tue, 11 Oct 2022 15:27:58 +0000ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/4Tue, 11 Oct 2022 15:26:16 +0000การประชุมสภาท้องถิ่นhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/125?slug=การประชุมสภาท้องถิ่นTue, 11 Oct 2022 09:33:04 +0000พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/124?slug=พระราชบัญญัติเทศบาล-พ.ศ.-2496Tue, 11 Oct 2022 09:30:47 +0000พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/123?slug=พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540Tue, 11 Oct 2022 09:29:17 +0000พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/122?slug=พระราชบัญญัติเทศบาล-(ฉบับที่-14)-พ.ศ.-2562Tue, 11 Oct 2022 09:28:04 +0000Social Networkhttps://thanyaburi.go.th/contactMon, 10 Oct 2022 15:29:27 +0000ข่าวกิจกรรมhttps://thanyaburi.go.th/activityMon, 10 Oct 2022 15:12:41 +0000ข่าวประชาสัมพันธ์https://thanyaburi.go.th/newsMon, 10 Oct 2022 15:09:41 +0000หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลhttps://thanyaburi.go.th/contactMon, 10 Oct 2022 14:49:36 +0000แบบฟอร์มติดต่อสอบถามhttps://thanyaburi.go.th/contact/contactMon, 10 Oct 2022 14:47:04 +0000ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานเทศบาลhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/114?slug=ข้อมูลผู้บริหาร-สำนักงานเทศบาลMon, 10 Oct 2022 14:08:06 +0000สภาเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://thanyaburi.go.th/page/article/28Mon, 10 Oct 2022 13:55:18 +0000คณะผู้บริหาร (ข้าราชการ)https://thanyaburi.go.th/page/article/27Mon, 10 Oct 2022 13:47:24 +0000คณะผู้บริหาร (การเมือง)https://thanyaburi.go.th/page/article/26Mon, 10 Oct 2022 13:43:54 +0000โครงสร้างผู้บริหารฝ่ายการเมืองhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/article/110?slug=โครงสร้างผู้บริหารฝ่ายการเมืองMon, 10 Oct 2022 11:03:17 +0000แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/article/109?slug=แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง-3-ปีMon, 10 Oct 2022 10:42:07 +0000ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/article/102?slug=ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีMon, 11 Apr 2022 10:38:32 +0000E-Servicehttps://www.thanyaburi.go.th/ita/article/101?slug=e-serviceMon, 11 Apr 2022 10:36:27 +0000รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/100?slug=รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลธัญบุรีMon, 11 Apr 2022 09:31:45 +0000หนังสือเรื่องขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/99?slug=หนังสือเรื่องขอความร่วมมือส่งเสริม-สนับสนุน-การใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองMon, 11 Apr 2022 09:30:11 +0000แบบฟอร์มร้องเรียน - ร้องทุกข์https://thanyaburi.go.th/contact/complaintMon, 11 Apr 2022 09:26:43 +0000ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/96?slug=ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ประจำปี-2564Sat, 09 Apr 2022 18:52:42 +0000ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/95?slug=ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล-ลูกจ้างประจำ-และพนักงานจ้างSat, 09 Apr 2022 18:52:08 +0000ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564-2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/94?slug=ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล-ประจำปี-พ.ศ.2564-2566Sat, 09 Apr 2022 18:51:46 +0000บันทึกข้อความการจำทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปีงบประมาณ 2564 ปรังปรุงโครงสร้างส่วนราชการhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/93?slug=บันทึกข้อความการจำทำแผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.2564-2566-ปีงบประมาณ-2564-ปรังปรุงโครงสร้างส่วนราชการSat, 09 Apr 2022 18:51:25 +0000บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ2564-2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/92?slug=บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อปรับปรุงแผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ2564-2566Sat, 09 Apr 2022 18:51:01 +0000คำสั่งแต่งผู้รักษราชการแทนผุ้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/91?slug=คำสั่งแต่งผู้รักษราชการแทนผุ้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่Sat, 09 Apr 2022 18:50:34 +0000คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจำปี 2564-2566)https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/90?slug=คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล-(ประจำปี-2564-2566)Sat, 09 Apr 2022 18:50:10 +0000การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/89?slug=การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-ของเทศบาลตำบลธัญบุรีSat, 09 Apr 2022 18:49:36 +0000คำถามที่พบบ่อย (Q&A)https://www.thanyaburi.go.th/ita/question/88?slug=คำถามที่พบบ่อย-(q-a)Sat, 09 Apr 2022 14:34:32 +0000นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/87?slug=นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปี-2564-2566Sat, 09 Apr 2022 14:26:27 +0000แผนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/86?slug=แผนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลSat, 09 Apr 2022 14:26:02 +0000แผนการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปี 2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/85?slug=แผนการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลธัญบุรี-ประจำปี-2565Sat, 09 Apr 2022 14:25:37 +0000รายงาน รับ-จ่าย เงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/82?slug=รายงาน-รับ-จ่าย-เงิน-ปีงบประมาณ-2564-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-พ.ศ.-2565Fri, 08 Apr 2022 14:21:17 +0000สรุปแผนงานประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/81?slug=สรุปแผนงานประจำปี-พ.ศ.-2565-(ไตรมาสที่-1)Fri, 08 Apr 2022 14:20:55 +0000รายงาน รับ-จ่าย เงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/80?slug=รายงาน-รับ-จ่าย-เงิน-ปีงบประมาณ-2564-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-พ.ศ.-2565Thu, 07 Apr 2022 16:07:18 +0000สรุปแผนงานประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/79?slug=สรุปแผนงานประจำปี-พ.ศ.-2565-(ไตรมาสที่-1)Thu, 07 Apr 2022 16:05:51 +0000สถิติจำนวนการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/78?slug=สถิติจำนวนการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565Tue, 05 Apr 2022 09:25:50 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/77?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน-2564Fri, 01 Apr 2022 14:20:46 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/76?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม-2564Fri, 01 Apr 2022 14:20:26 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/75?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม-2564Fri, 01 Apr 2022 14:20:10 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/74?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน-2564Fri, 01 Apr 2022 14:19:53 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/73?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม-2564Fri, 01 Apr 2022 14:19:13 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/72?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-2564Fri, 01 Apr 2022 14:18:54 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/71?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม-2564Fri, 01 Apr 2022 14:18:32 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/70?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์-2564Fri, 01 Apr 2022 14:18:14 +0000รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/69?slug=รายงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-2564Fri, 01 Apr 2022 14:14:44 +0000Social Networkhttps://thanyaburi.go.th/contactWed, 30 Mar 2022 15:44:11 +0000สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/6Wed, 30 Mar 2022 11:23:17 +0000ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/4Wed, 30 Mar 2022 11:22:08 +0000ประกาศราคากลางhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/3Wed, 30 Mar 2022 11:21:33 +0000ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/2Wed, 30 Mar 2022 11:21:11 +0000แผนจัดซื้อจัดจ้างhttps://thanyaburi.go.th/procure/category/1Wed, 30 Mar 2022 11:20:34 +0000ข่าวกิจกรรมhttps://thanyaburi.go.th/activityWed, 30 Mar 2022 11:18:31 +0000ข่าวประชาสัมพันธ์https://thanyaburi.go.th/newsWed, 30 Mar 2022 11:16:39 +0000คณะผู้บริหาร (การเมือง)https://thanyaburi.go.th/page/article/26Wed, 30 Mar 2022 11:15:35 +0000คณะผู้บริหาร (ข้าราชการ)https://thanyaburi.go.th/page/article/27Wed, 30 Mar 2022 11:15:19 +0000สภาเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://thanyaburi.go.th/page/article/28Wed, 30 Mar 2022 11:15:02 +0000แบบฟอร์มติดต่อสอบถามhttps://thanyaburi.go.th/contact/contactWed, 30 Mar 2022 09:36:46 +0000หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อเทศบาลhttps://thanyaburi.go.th/contactWed, 30 Mar 2022 09:35:35 +0000ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/54?slug=ข้อมูลผู้บริหาร-สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีWed, 30 Mar 2022 09:32:14 +0000หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/53?slug=หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีFri, 25 Mar 2022 16:58:54 +0000มาตรการเสริมสร้างกำลังใจและมาตรการเดำเนินการทางวินัยhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/52?slug=มาตรการเสริมสร้างกำลังใจและมาตรการเดำเนินการทางวินัยFri, 25 Mar 2022 16:58:34 +0000แผนการดำเนินงานปรพะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565https://www.thanyaburi.go.th/ita/files/51?slug=แผนการดำเนินงานปรพะจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565Fri, 25 Mar 2022 16:57:54 +0000ผังกระบวนการออกใบอนุญาต, ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตhttps://www.thanyaburi.go.th/ita/files/50?slug=ผังกระบวนการออกใบอนุญาต,-ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตFri, 25 Mar 2022 16:57:14 +0000