ITA - 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

  • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส