แผนที่เทศบาล

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3870.856513983293!2d100.75759765073587!3d14.026518290121892!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x311d78eae8bed109%3A0x3357b37d6a176781!2z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiX4Lio4Lia4Liy4LilIOC4leC4s-C4muC4peC4mOC4seC4jeC4muC4uOC4o-C4tQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625114231700!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

หน่วยงานภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตาม นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติการ นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายเป็น แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กําหนดเป้าหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ แผน งบประมาณ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด้วนของ เทศบาล อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ตลอดจนการ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคงกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542

กองวิชาการและแผนงาน

               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็น นโยบายแผนงานของเทศบาลหรือโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี

กองคลัง

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน บําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ จัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาํ บัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย

กองช่าง

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบการจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม บํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล่อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ

กองการศึกษา

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งาน ศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม อาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานโภชนาการและ อาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความ สะอาด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลใน เบื้องต้่เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม งาน้่าฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานสังคม สงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเผยแพร่

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง 

• เทศบาลธัญบุรีทำการประกาศงบรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลที่ได้ลงนาม ประจำเดือน เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 (กองคลัง)   

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติม 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประการใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่10 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงท่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (6) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (5) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประการเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (4)  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประการเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (3) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (2) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (1) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการเเก้ไขเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับที่2 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่2 

• ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี เเต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการเเทนปลัดเทศบาล 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เเผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีมอบหมายหน้าที่เเละความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ปฎิบัติราชการเเทนปลัดเทศบาล 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเเสดงงบฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

• การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลธัญบุรี 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่8 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เปลียนเเปลง ฉบับที่4 

• เเผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2561-2565) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลธัญบุรี 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน เเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเเละเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 

• มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• เจตนารมตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของพนักงานเทศบาล ลุกจ้งประจำ และพนักงานจ้าง 

• รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงินราย 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

• แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 

• เทศบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2563