เอกสารเผยแพร่

• เทศบาลตำบลธัญบรีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีเเสดงฐานะงบการเงิน เเละหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง 

• เทศบาลธัญบุรีทำการประกาศงบรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลที่ได้ลงนาม ประจำเดือน เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 (กองคลัง)   

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติม 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประการใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่10 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงท่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (6) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (5) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประการเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (4)  

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประการเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (3) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (2) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเผยเเพร่เเผนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม ประจำปี พ.ศ. 2564 (1) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีทำการเเก้ไขเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับที่2 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่2 

• ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี เเต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการเเทนปลัดเทศบาล 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เเผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีมอบหมายหน้าที่เเละความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ปฎิบัติราชการเเทนปลัดเทศบาล 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเเสดงงบฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

• การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลธัญบุรี 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่8 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เปลียนเเปลง ฉบับที่4 

• เเผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2561-2565) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อด้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลธัญบุรี 

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน เเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเเละเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 

• มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• เจตนารมตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของพนักงานเทศบาล ลุกจ้งประจำ และพนักงานจ้าง 

• รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงินราย 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

• แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 

• เทศบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2563