กองคลัง

กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง     ค่าตอบแทน   เงินบำเหน็จ  บำนาญ   เงินอื่น  ๆ  งานจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดเก็บภาษี  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย   ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   
 
กองคลังแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 6 งานดังนี้
 
ส่วนราชการภายในกองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 
1.  ฝ่ายบริหารงานคลัง   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  และงานธุรการ
   
  1.1  งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
  • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  • งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
  • งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  • งานจัดทำระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายพัสดุ
  • งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ
  • งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริง  ประจำปีงบประมาณ
  • งานจัดทำประมาณการรายรับ  และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
  • จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ  และจ่ายเงินสะสม
  • จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
  • จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
  • การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
  • งานการซื้อและการจ้าง
  • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  • งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  • งานการจำหน่ายพัสดุ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.3  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
  • งานสารบรรณ
  • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  • งานประชุมและการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
  • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
  • งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและ  ผู้ทำคุณประโยชน์
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
  • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  • งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
  • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
  • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  2.1  งานพัฒนารายได้    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
  • งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
  • งานวางแผนและการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
  • งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
  • งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น ๆ
  • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
  • งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
  • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
  • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
  • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
  • งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) ดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
  • งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
  • งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
  • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
  • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
  • งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  • งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
  • งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น  ๆ
  • งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
  • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  • งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
  • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
  • งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
  • งานพัฒนากิจการพาณิชย์
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.3  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
  • งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
  • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  • งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
  • การจัดทำรายงานเสนองานบริการข้อมูล ฯ
  • งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
  • งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. 1,2,3,4,5, 6,9,11,12,17)
  • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.4 และ 5)
  • งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
  • งานจัดทำรายงานประจำเดือน
  • งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  • งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี
  • งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
  • งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย