หัวหน้าส่วนราชการ

yanwut tepaypanakitedit

 นายญาณวุฒิ เพทายพนากิจ

ปลัดเทศบาล

 

ps-sumet

ps-pipart2

ว่าที่ รท.สุเมธ สุพรรณพงษ์
 

รองปลัดเทศบาล

นายพิพัฒน์ เวสสวัสดิ์

รองปลัดเทศบาล

  

 ps-sumet

 

 


รท.สุเมธ สุพรรณพงษ์


รก.ผู้อำนวยการกองสาธาณสุข

นางวราภรณ์ สาลีผล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายนุกูล คำรัตน์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

jirasak payungwong 

 

 

 

 

นายปริญญา การคุณี

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจีรศักดิ์ ผยุงวงศ์

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปริญญา การคุณี


รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

 

 

  

 wachira sangtong

  

 
 

นายวชิระ แสงทอง


รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน