major talk 2

 


banner news2

 


banner news33

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดสดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยวิธีเจาะจง pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 จำนวน 3 โครงการดังนี้

  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่า' ชนิด Led ซอยเชื่อมถนนตัด (ซอยทาวน์เฮาส์)

  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด Led ชุมชนเอ็มพีการ์เด้น

  - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด Led ซอยบ้านอื้ออาทรรังสิต คลอง 7/1 

ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง ซอยที่ ๕ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดสดภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ pdf-icon4 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถตรวจการณ์ เครื่องยนต์เบนซิน 5 ที่นั่ง ความจุ 2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ จำนวน 1 คัน pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล. ซอยหลังสถานสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถีหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  (ด้านตะวันออก) ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเจาะจง นั้น ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเจาะจง นั้น ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ ๖ ฝั่งเหนือ (ด้านตะวันออก) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องจัดซื้อรถตรวจการณ์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๕ ที่นั่ง ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี เกียร์ออโตเมติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ จำนวน ๑ คัน ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๕ ที่นั่ง ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี เกียร์ออโตเมติก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล.ซอยหลังสถานสงเคราห์บ้านกึ่งวิธีหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล.ซอยหลังสถานสงเคราห์บ้านกึ่งวิธีหญิง หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีได้ทำการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเจาะจง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานโครงการค่าจ้างเหงาผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารหอมผสมคัดพิเศษ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร คสล. ซอยหลังสถานสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถีหญิง หมู่๒ ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ และ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธัญพร ๑ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) pdf-icon4  pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธัญพร ๑ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนแบบครบวงจรเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยมีผู้ชนะการประกวดราคาดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานโครงเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ ๗ ฝั่งใต้ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4

•  เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่องประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนธัญพร ๑ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 pdf-icon4

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 pdf-icon4

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 pdf-icon

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 pdf-icon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2561 pdf-icon

• สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 pdf-icon

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 pdf-icon